Cestovný ruch a šport kreujú platformu pre budúcu spoluprácu.

Slovenská športová obec a zástupcovia subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu sa dohodli spolupracovať na kľúčových víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú, resp. sú vo fáze verejného pripomienkovania, na úrovni štátu aj všetkých samospráv. Preto iniciovali vytvorenie platformy „Rozvoj športu a cestovného ruchu“, ktorá sa momentálne kreuje na národnej i krajských úrovniach. Platforma je základným kameňom budúcej spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré napomôžu rozvoju oboch oblastí. Cieľom spoločného úsilia je spolupráca a nie konkurencia.

Anton Siekel, prezident SOVŠ a Marek Harbuľák, prezident ZCR SR, predstavitelia športu a cestovného ruchu, sa stretli s  Jozefom Viskupičom, predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Cieľom stretnutia bolo prezentovať pripravenosť oboch oblastí participovať na účasti v Rade partnerov TTSK, pracovať na tvorbe novej Regionálnej územnej rozvojovej stratégii TTSK.  A tiež ochota podeliť sa o medzinárodné a národné skúsenosti, ktoré vychádzajú z cieľa implementovať najnovšie poznatky a trendy trvalej udržateľnosti, ekológie a nových technológií.

Počas rokovania predstavil Anton Siekel kľúčové oblasti športu a športovej infraštruktúry, ktoré by bolo potrebné budovať a rozvíjať. Podfinancovaný šport trpí aj dôsledkami pandémie koronavírusu a preto je každé euro navyše do rozvoja športu veľmi vítaným prínosom. Na slová o športe a previazanosti športu a cestovného ruchu nadviazal Marek Harbuľák, keď informoval o situácii a príležitostiach v cestovnom ruchu na národnej, ale hlavne na úrovni TTSK. Vyzdvihol úroveň podpory zo strany župy do obnovy kultúrnych pamiatok a poukázal na ďalšie možnosti rozvoja.

Počas rokovania odznelo mnoho podnetných nápadov, názorov i praktických poznatkov. Jedným z nich bolo aj doplnenie platformy o oblasť kultúry, ako chýbajúceho článku pri tvorbe nových spoločných „produktov“, ktoré môžu zlepšiť atraktívnosť Trnavského kraja pre domácich obyvateľov, turistov a zahraničných hostí. Zástupcovia platformy ponúkli župe podporu pri verejných konzultáciách, odborných diskusiách i facilitácii stretnutí, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí a hierarchických štruktúr.

Výsledkom tohto stretnutia boli už čiastkové úlohy, ktoré si účastníci rokovania dohodli a tiež postup pri spoločnej spolupráci.