Doplňujúce informácie k pripomienkam ZCR SR k návrhu na zmenu Zákonníka práce v oblasti príplatkov.

Zamestnávatelia v cestovnom ruchu si plne uvedomujú potrebu zvyšovania miezd a zvyšovania atraktivity pre prácu v cestovnom ruchu pri súčasnom nedostatku nielen kvalifikovaných pracovníkov ale pracovnej sily ako takej. Vítajú opatrenia na obmedzenie zbytočnej nočnej práce, na druhej strane svoje služby poskytujú predovšetkým v čase štátnych sviatkov a dní pracovného voľna. Navrhované opatrenia, týkajúce sa predovšetkým zavedenia nového mzdového zvýhodnenia za prácu počas soboty a nedele bude mať zásadný vplyv na zvýšenie ceny práce a tým aj na cenu služieb, ktoré poskytujú. 

Odvetvie cestovného ruchu zamestnáva približne 160 000 osôb priamo v ubytovacích, stravovacích, kúpeľných službách, cestovných kanceláriách a agentúrach, informačných centrách a ďalších službách. Priamo v ubytovacích a stravovacích službách pracuje viac ako 100. 000 osôb. Navrhované opatrenia sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v cestovnom ruchu.

Cestovný ruch je komplexný súbor služieb, súvisiacich s cestovaním a pobytom mimo trvalého bydliska a zvyčajne vo voľnom čase, teda práve počas víkendov, štátnych sviatkov ale aj počas týždňa. Je dôležité upozorniť na povahu služieb cestovného ruchu, ktorá je charakteristická vysokým podielom ľudskej práce a ktorú nie je možné nahradiť automatizáciou ani inými opatreniami. Preto sa  cena práce podieľa 40-45% na celkových nákladoch podnikov. Tento vysoký podiel ceny práce je niekoľkonásobne vyšší ako v niektorých výrobných odvetviach, kde sa pohybuje na úrovni 6-7% z celkových nákladov.  Preto dopady zavedenia navrhovaných opatrení majú zásadný vplyv na nárast ceny práce v podnikoch cestovného ruchu.

K návrhu na zavedenie nového osobitného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu:

Práca počas víkendov je neodmysliteľnou súčasťou práce v cestovnom ruchu. Žiaci pri výbere svojho povolania, predovšetkým v povolaniach ako sú kuchári, čašníci, servírky, chyžné, recepčné, zdravotnícky personál kúpeľných zariadení ale aj iné povolania, sú si vedomí skutočnosti, že svoje povolanie budú vykonávať aj počas víkendov. Napriek tejto skutočnosti, približne 100.000 zamestnancov, si túto prácu vybralo za svoje povolanie. Zamestnanci v týchto povolaniach často uprednostňujú prácu v dvojzmenných prevádzkach, v režime tzv. krátkeho a dlhého týždňa, ktorý im pri danom režime umožňujú aj aj 5 dní pracovného pokoja v jednom pracovnom týždni.

Prácu počas soboty a nedele nie je možné  v službách cestovného ruchu obmedziť, či nahradiť. Popiera sa tak základný princíp fungovania tohto odvetvia. Navrhované  zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu je novým opatrením, ktoré bude mať najväčší podiel na celkovom zvýšení ceny práce v podnikoch cestovného ruchu. Tento návrh sa najvýraznejšie podieľa na celkovom zvýšení nákladov, čo budú musieť podniky cestovného ruchu premietnuť do cien za služby.

V prípade hotelov, penziónov, reštaurácií, kúpeľných zariadení by zavedenie tohto zvýhodnenia znamenalo zvýšenie ceny služieb až o 30%. Prepočty vychádzajú z reálnych prepočtov dopadov na konkrétne podniky cestovného ruchu. Zvýšenie cien za služby v cestovnom ruchu bude znamenať výrazné zníženie konkurencieschopnosti podnikov cestovného ruchu a odliv domácich návštevníkov do okolitých krajín. Tento odliv bude mať negatívne dopady aj na príjmy štátneho rozpočtu v oblasti spotrebných daní, negatívne sa to prejaví aj na rozpočtoch miest a obcí, znížením príjmov z dane za ubytovanie.

Pre ilustráciu dopadov uvádzame názorný prípad v  ubytovacom zariadení- hoteli.  Hotel  bol vybraný z dôvodu, že 80% všetkých tržieb cestovnom ruchu tvoria ubytovaní návštevníci.

Ak by sme chceli zvýšenie ceny premietnuť do ceny ubytovania, zvýšila by sa táto cena v priemere o 9 EUR, čo je pri priemernej cene ubytovania 27,5 EUR (údaj Štatistického úradu SR za obdobie 1 až 6 2017) viac ako 30% navýšenie.  Druhou možnosťou je zvýšiť výkony ubytovacích zariadení, čo by znamenalo nárast výkonov o 13%. v každom ubytovacom zariadení na Slovensku. To by znamenalo medziročný nárast počtu prenocovaní o viac ako 1,8 milióna prenocovaní. Takéto výkony neboli nikdy v histórií Slovenska realizované a nie je sú ani ďalšie predpoklady pre takéto zvýšenie výkonov.

V prípade kúpeľných zariadení je nevyhnutné zdôrazniť, že toto navýšenie ceny práce a teda nákladov nie je možné premietnuť do cien služieb, konkrétne do ceny za ošetrovací deň v prípade osôb, ktorým prepláca kúpeľnú starostlivosť zdravotná poisťovňa. Kúpeľné zariadenia budú nútené prehodnotiť zmluvné vzťahy s poisťovňami a prípadne obmedziť podávanie kúpeľnej starostlivosti pacientom zdravotných poisťovní.

Návrh na zavedenie osobitného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu žiadame zrušiť.

 K návrhu na zvýšenie príplatku za nočnú prácu:

Jedným z cieľov zvýšenia mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu je  zníženie rozsahu tej nočnej práce, ktorá je nadbytočná a nie je nevyhnutná.

V súvislosti s týmto návrhom a cieľom uvádzame, že nočná práca nie je typická pre podniky cestovného ruchu. Práca v noci súvisí predovšetkým s povinnosťou zabezpečenia služby, ktorá je zameraná predovšetkým na ochranu bezpečnosti a zdravia návštevníkov a turistov v zariadeniach cestovného ruchu, pričom táto povinnosť zabezpečenia služieb vyplýva z iných predpisov (zabezpečenie nepretržitej  prevádzky recepcie v ubytovacích zariadeniach, či zabezpečenie zdravotnej služby v kúpeľných zariadeniach). Z uvedeného dôvodu  nie je možné nočnú prácu znížiť inak, ako zmenou legislatívy, ktorá zabezpečenie nočnej práce od podnikov cestovného ruchu vyžaduje.

Zväz cestovného ruchu SR preto požaduje zníženie príplatku za prácu v noci.

K návrhu na zvýšenie príplatku za prácu vo sviatok:

Služby cestovného ruchu sú využívané predovšetkým v dňoch pracovného pokoja, teda aj počas štátnych sviatkov. Domáci návštevníci tvoria až 80% všetkých návštevníkov a turistov počas štátnych sviatkov. Práca  v jednotlivých službách cestovného ruchu počas štátnych sviatkov  je preto základným princípom fungovania cestovného ruchu. V čase, kedy hotely, penzióny, reštaurácie, kúpeľné zariadenia či iné služby majú zvýšený dopyt po službách zo strany spotrebiteľov, nie je možné tieto služby obmedziť či neposkytnúť. Ohrozila by sa tým konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu a znamenalo by to odliv domácich ale aj zahraničných návštevníkov do okolitých krajín, čo bude mať výrazný dopad na zníženie príjmov z cestovného ruchu, nižší výber spotrebných a iných daní, či zníženie príjmov z dane za ubytovanie pre obce a mestá.

Slovensko patrí k štátom s najvyšším počtom štátnych sviatkov stredoeurópskom regióne, čím sa už v súčasnosti výrazným spôsobom navyšujú mzdové náklady pre podniky cestovného ruchu.

Zvýšenie príplatku za prácu počas štátnych sviatkov z 50% na 100% priemerného zárobku preto navrhujeme znížiť na 60%.

Dátum: 15.12.2017

ZCR SR