Priority

PRIORITY ZCR SR V ROKU 2017

 

1. Aktívne presadzovať realizáciu úloh a opatrení na podporu dopytu a ponuky definovaných v Stratégii rozvoja cestovného ruchu na roky 2014 – 2020.

Naďalej presadzovať zavedenie nástrojov na podporu dopytu domáceho cestovného ruchu ale aj aktívneho zahraničného cestovného ruchu. Presadzovať prípravu a tvorbu ekonomických nástrojov na podporu podnikania v cestovnom ruchu.

2. Presadzovať opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej záťaže a regulácie.

Na základe skúsenosti z iných členských krajín EÚ, a v spolupráci s ďalšími zamestnávateľskými zväzmi zasadzovať sa za znižovanie administratívnej záťaže a zmeny predpisov, ktoré by prispeli k zníženiu administratívnej záťaže a celkovej  miery regulácie.

3. Aktívne vplývať na zlepšenie vízovej politiky.

V súvislosti s pripravovanou novelou európskej smernice o Shengeskom priestore, presadzovať riešenia, ktoré by prispeli k zjednodušeniu a zvýšeniu dostupnosti víz pre návštevníkov z tretích krajín.

4. Presadzovať vytvorenie samostatnej organizácie na účely podpory prezentácie a propagácie Slovenska a výkon štátnej politiky vo vzťahu k cestovnému ruchu.

V spolupráci s rezortným ministerstvom a ďalšími subjektami cestovného ruchu vytvárať hierarchizáciu a inštitucionalizáciu riadenia cestovného ruchu na všetkých úrovniach.

5. Navrhnúť a presadzovať vytvorenie systémového financovania podpory a prezentácie Slovenska.

Navrhnúť systém, ktorý bude zohľadňovať dlhodobý vývoj a zásluhovosť ako základné kritéria pre rozpočet určený na podporu a prezentáciu Slovenska.

6. Aktívnou spoluprácou s OCR podporovať rast efektívnosti cestovného ruchu na Slovensku.

Podporovať kvalifikovaný rozvoj oblastných organizácií CR. Prinášať poznatky z fungovania organizácií s podobným zameraním v zahraničí a prenášať ich do praxe. Sledovaním vývoja aktivít OCR prispievať k tvorbe návrhu zmien v legislatíve upravujúcej túto oblasť.

7. Aktívne využívať prenesené kompetencie zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a podieľať sa na celoživotnom vzdelávaní v oblasti cestovného ruchu.