Priority

PRIORITY ZCR SR V ROKU 2018

1. Žiadame vytvorenie samostatnej organizácie na účely podpory prezentácie a propagácie Slovenska a výkon štátnej politiky vo vzťahu k cestovnému ruchu.
V spolupráci s rezortným ministerstvom a ďalšími subjektami cestovného ruchu vytvárať hierarchizáciu a inštitucionalizáciu riadenia cestovného ruchu na všetkých úrovniach.

2. Navrhnúť a presadzovať vytvorenie systémového financovania podpory a prezentácie Slovenska. Navrhnúť systém, ktorý bude zohľadňovať dlhodobý vývoj a zásluhovosť ako základné kritérium pre rozpočet určený na podporu a prezentáciu Slovenska.

3. Presadzovať realizáciu úloh a opatrení na podporu dopytu a ponuky definovaných v Stratégii rozvoja cestovného ruchu na roky 2014 – 2020.
Presadzovať zavedenie nástrojov na podporu dopytu domáceho cestovného ruchu ale aj aktívneho zahraničného cestovného ruchu. Presadzovať prípravu a tvorbu ekonomických nástrojov, ako je zníženie sadzby DPH na vybrané služby CR, na podporu podnikania v cestovnom ruchu.

4. Aktívne vplývať na zlepšenie vízovej politiky.
Presadzovať urýchlené rozšírenie vízových centier v Ruskej federácii.

5. Presadzovať návrhy a stanoviská ZCR SR v legislatívnej oblasti.
Iniciovať a presadzovať záujmy členov zväzu predovšetkým v oblasti zákona o podpore cestovného ruchu, zákona o zájazdoch a spojených cestovných službách, Autorskom zákone, zákone o odbornom vzdelávaní a príprave, prípravy zonácie národných parkov a iných legislatívnych opatreniach, ktoré majú priamy dopad na činnosť branže.

V Bratislave: 6.3.2018