Podmienky účasti pre vzdelávacie programy:

 • Chyžná,
 • Recepčná/ý,
 • HR manažér v CR a
 • Wellness & SPA manažér
 Chyžná, Recepčná/ý, – realizuje:                                    HR manažér v CR, Wellness & SPA manažér – realizuje:  
 AHR SK logo zakladne  zcrsr-white-bg


Plánovaný počet účastníkov

–          V rámci vzdelávacích programov Chyžná a Recepčná/ý: 280 účastníkov realizuje

 • 160 pre VP „Chyžná“  (v 8-mich cykloch vzdelávania = cca 20 účastníkov/cyklus);
 • 120 pre VP „Recepčný/á (v 8-mich cykloch vzdelávania cca 20 účastníkov/cyklus).

–          V rámci vzdelávacích programov HR manažér v CR a Wellness & SPA manažér: 60 účastníkov

 •  30 pre VP „HR manažér (v 3 cykloch vzdelávania = 10 účastníkov/cyklus)
 •  30 pre VP „Wellness & Spa manažér (v 2 cykloch vzdelávania = 15 účastníkov/cyklus)

Merateľné ukazovatele

–          Vzdelávací program Chyžná a Recepčná/ý: počet účastn. zapojených do aktivít CŽV: 230,

z toho účastníci:

 • ktorí si zvýšia kvalifikáciu (čiže absolvujú kurz do konca): 173
 • ktorí si zvýšia kvalifikáciu (čiže absolvujú kurz do konca) a zároveň majú nižšie vzdelanie/kvalifikáciu: 37
 • zapojených do školenia s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou: 50

–          VP HR manažér v CR a Wellness & SPA manažér

 • Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV: 60
 • Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu: 40

Špecifiká výberu účastníkov

1. Pre výber účastníkov budú oslovené hotelové a reštauračné zariadenia:

–          vo všetkých 7 krajoch z pohľadu sídla zamestnávateľa (nie je zahrnutý Bratislavský samosprávny kraj), pričom kontroluje sa miesto trvalého bydliska účastníka vzdelávania (musí byť mimo Bratislavského kraja).

BRATISLAVSKÝ KRAJ: v prípade ak má spoločnosť sídlo v Bratislavskom kraji, je možné prihlásiť sa LEN v prípade pokiaľ miesto výkonu práce zamestnanca NIE JE v Bratislavskom kraji a zároveň miesto bydliska zamestnanca (ktorý sa bude zúčastňovať školenia) NIE JE v Bratislavskom kraji, ale mimo.

2. Zamestnávatelia pôsobiaci v oblasti hotelových služieb budú môcť na základe výzvy AHRS nominovať svojich zamestnancov, ktorých majú záujem nechať preškoliť.

–          Pre školenia v rámci VP Chyžná a Recepčná/ý, môže ísť o:

 • rôzne cieľové skupiny zamestnancov podľa pracovného zamerania s dôrazom na začínajúcich respektíve menej skúsených pracovníkov na daných pozíciách.
 • osoby bez relevantnej pracovnej skúsenosti a znalosti daného prostredia, alebo s nízkym vzdelaním/ nízkou kvalifikáciou resp. kvalifikáciou z nepríbuzných odborov.

–          Pre školenia v rámci VP HR manažér v CR a Wellness & SPA manažér, vyberú zamestnávatelia tie osoby:

 • ktoré sa najskôr zúčastnia assessmentu/ hodnotenia úrovne kompetencií:a následne zamestnanci so záujmom o preškolenie sa zúčastnia školenia  vo vytvorených vzdelávacích programoch „HR manažér v CR“ a „Wellness & SPA manažér“
  • 30 zamestnancov z pozície Wellness & SPA manažér a 30 pre HR manager v CR + 30 ich nadriadených zamestnancov (zamestnanci aj ich nadriadení dostanú elektronický dotazník na vyplnenie) = 60 x 2. Svojou účasťou na hodnotení tak prispejú k tomu, aby sa získal prehľad o aktuálnom stave kompetenčných oblastí a následne tak správne nastavili ďalšie vzdelávanie.
  • Cieľová skupina zamestnancov, sú perspektívni zamestnanci v riadiacich pozíciách v oblasti služieb cestovného ruchu ako sú HR manažéri, Manažéri ubytovacích či stravovacích zariadení, Manažéri rekreačného strediska, Manažér kvality v cestovnom ruchu, Manažér pre nábor a výber zamestnancov, Manažér personálnej administratívy a podobné.
 • a následne zamestnanci so záujmom o preškolenie sa zúčastnia školenia vo vytvorených vzdelávacích programoch „HR manažér v CR“ a „Wellness & SPA manažér“

Jednotlivci zapojení do vzdelávania získajú aj potvrdenie nadobudnutej kvalifikácie a príslušných kompetencií akceptované všetkými členmi ZCR SR.

Technické a priestorové podmienky na realizáciu vzdelávania, refundácia stravného

–          Pre školenia v rámci vzdelávacích programov Chyžná a Recepčná/ý:

 • Rozpočet projektu počíta s nákladmi na prenájom realizácie vzdelávania,  plánuje sa využitie priestorov a technické vybavenie Centier odborného vzdelávania a prípravy pôsobiacich v oblasti hotelierstva.
 • Pre účastníkov bude poskytnuté stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. S náhradou ubytovania sa nepočíta vzhľadom na predpoklad realizácie školení v oblastiach ľahko geograficky dostupných väčším skupinám záujemcov, ktoré zároveň budú spĺňať podmienku disponibility priestorov na uskutočnenie praktickej časti vzdelávania.

–          Pre školenia v rámci vzdelávacích programov HR manažér v CR a Wellness & SPA manažér:

 • Okrem materiálneho vybavenia budú zabezpečené vhodné technické a priestorové podmienky na realizáciu vzdelávania. Rozpočet projektu počíta s nákladmi na prenájom realizácie vzdelávania, v rámci ktorého bude zabezpečená školiaca miestnosť s technickým vybavením(dataprojektor, wifi pripojenie, tabuľa prípadne flipchart, PC/notebook pre účastníkov) pre cca 10 osôb.
 • Pre účastníkov vzdelávania bude poskytnuté stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a ubytovanie počas jednotlivých blokov prezenčného vzdelávania.
 • Účastníci VP absolvujú praktickú časť vzdelávania u svojho vysielajúceho zamestnávateľa, kde bude určená osoba zodpovedná za odborný dohľad nad priebehom a výstupmi praxe.