Pozvánka na seminár

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku

Miesto: penzión Harmónia***, 900 01 Modra – Harmónia, Okružná ul. č.3173

Termín: 25. januára 2017 od 11:00 hod.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu pre obce, neziskové organizácie a podnikateľov z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Poukázať na potrebu spolupráce obcí, neziskového sektora a podnikateľov pri ich propagácii a popularizácií na výstavách cestovného ruchu doma a v zahraničí. Zároveň uskutočniť aj vzájomnú výmenu skúseností pri realizácii úspešných projektov vo vidieckej turistike a agroturistike na Slovensku. Združenie Malokarpatská vinná cesta (ZMVC) v roku 2016 si pripomenulo 20. výročie svojho vzniku. ZMVC má viac ako štyristo členov, predovšetkým vinohradníkov, vinárov, ubytovateľov a ďalších podnikateľov v cestovnom ruchu. Členmi sú i mestá, obce, spolky vinárov a ďalšie organizácie neziskového sektora. Projekt ZMVC patrí medzi najúspešnejšie realizované agroturistické projekty na Slovensku. O skúsenostiach, aktivite podnikateľov a spolupráci subjektov sa chceme podeliť s poznatkami o cestovnom ruchu na slovenskom vidieku. Seminár nadväzuje na 23. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave.

Program seminára a exkurzie

Prihláška