Stanovy

S T A N O V Y Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky

I. ČASŤ – Úvodné a základné ustanovenia

Článok 1.
Názov a charakter

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len „ ZCR SR“) je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov s právnou subjektivitou združujúcou za podmienok akceptácie týchto stanov zamestnávateľov, podnikateľov a ostatné fyzické a právnické osoby aktívne pôsobiace v cestovnom ruchu, založenou na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Článok 2.
Sídlo ZCR SR

Sídlom ZCR SR je Bajkalská 25, 821 01 Bratislava.

Článok 3.
Ciele ZCR SR

 1. Základným cieľom ZCR SR je chrániť a presadzovať spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia v oblasti cestovného ruchu.
  2. Na splnenie tohto cieľa ZCR SR najmä:
  a) analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov, koordinuje ich postup a aktívne sa podieľa na tvorbe podmienok hospodárskej a sociálnej politiky štátu s významnou mierou participácie na príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov,
  b) zúčastňuje sa rokovaní v tripartitných orgánoch pri riešení problematiky pracovnoprávnych a hospodárskych vzťahov ako aj osobitných rokovaní so zástupcami zamestnancov,
  c) aktívne komunikuje so zástupcami podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu doma i v zahraničí v prospech rozvoja cestovného ruchu na Slovensku,
  d) vedie svojich členov k dodržiavaniu podnikateľskej kultúry, odborných a súťažných zásad a etiky v podnikaní,
  e) „v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania realizuje, resp. podieľa sa na zabezpečovaní výchovnovzdelávacích akcií, tak v rámci rozvoja neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, zohľadňujúce Národnú sústavu kvalifikácií funkčne prepojenú s Národnou sústavou povolaní, ako aj aktívnou podporou rozvoja duálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania, s cieľom saturovania potrieb odvetvia, v ktorom má zväz nezastupiteľné postavenie“
  f) propaguje činnosť svojich členov a za týmto účelom spolupracuje s médiami.

Článok 4.
Trvanie ZCR SR

ZCR SR sa vytvára na dobu neurčitú.

II. ČASŤ – Členstvo

Článok 5.
Druhy členstva

 1. V rámci ZCR SR je v súlade so stanovami uplatňované:
  a) zakladajúce členstvo ,
  b) riadne kolektívne členstvo,
  c) riadne individuálne členstvo,
  d) pridružené členstvo,
  e) čestné členstvo.
  2. Zakladajúcimi členmi sú subjekty aktívne pôsobiace v cestovnom ruchu, ktoré sa ideovo, organizačne a finančne podieľali na založení ZCR SR.
  3. Riadnym kolektívnym členom ZCR SR sa môže stať združenie (zväz, asociácia, spolok a pod.) podnikateľských subjektov a iných subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.
  4. Riadnym individuálnym členom ZCR SR sa môže stať podnikateľský subjekt pôsobiaci v cestovnom ruchu.
  5. Pridruženým členom ZCR SR sa môže stať fyzická alebo právnická osoba s predmetom činnosti v oblasti cestovnom ruchu, najmä z akademickej obce, verejnej správy, neziskových organizácií.
  6. Čestným členom ZCR SR sa môže stať osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj ZCR SR alebo rozvoj cestovného ruchu vôbec. S čestným členstvom nie je spojené právo voliť a byť volený do orgánov ZCR SR, ani povinnosť platiť členský príspevok.

Článok 6.
Vznik členstva

Členstvo v ZCR SR podľa Článku 5 ods. 1 písm. b), c) a d) vzniká dňom rozhodnutia Prezídia ZCR SR o prijatí záujemcu na základe jeho písomnej prihlášky doručenej Sekretariátu ZCR SR, v ktorej okrem iného záujemca potvrdil, že súhlasí so stanovami ZCR SR. Výnimkou je čestné členstvo, ktoré nie je viazané na prihlášku, ale predpokladá iniciatívu zväzu a súhlas dotknutej osoby.

Článok 7.
Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen ZCR SR má právo:
  a) zúčastniť sa zasadnutí Valného zhromaždenia ZCR SR,
  b) voliť a byť volený do orgánov ZCR SR v súlade so stanovami ZCR SR,
  c) hlasovať o prijatí, či odmietnutí rozhodnutí alebo opatrení v rozsahu pôsobnosti ZCR SR a jeho orgánov,
  d) predkladať orgánom ZCR SR návrhy, námietky a podnety k činnosti ZCR SR,
  e) predkladať návrhy kandidátov na členstvo vo volených orgánoch ZCR SR,
  vrátane ich náhradníkov, ako aj na zástupcov ZCR SR v riadiacich a odborných orgánoch medzinárodných organizácií, f) žiadať o ochranu a podporu svojich záujmov ZCR SR v rozsahu vymedzenom poslaním ZCR SR a jeho kompetenciami,
  g) žiadať podporu od ZCR SR pri riešení sporných otázok s orgánmi verejnej správy, či inými orgánmi, v ekonomickej, právnej a sociálnej oblasti,
  h) využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom akéhokoľvek tajomstva, alebo nenesú znaky nekalosúťažného konania , vrátane individuálnej pomoci formou konzultácií, poradenstva a ďalších služieb. Činnosť člena ZCR SR má byť na prospech oboch strán,
  i) využívať na základe stanovených pravidiel zariadenia a prostriedky, ktoré má ZCR SR k dispozícii, ako aj výhody, ktoré ZCR SR svojim členom poskytuje.
  2. Každý člen ZCR SR má povinnosť:
  a) dodržiavať stanovy ZCR SR a vnútrozväzové dokumenty,
  b) pomáhať pri plnení cieľov ZCR SR a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  c) pomáhať orgánom ZCR SR podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností,
  d) platiť členské príspevky,
  e) bezodkladne oznamovať Prezídiu ZCR SR zmenu požadovaných údajov, ako aj údajov potrebných pre vzájomný efektívny a operatívny styk s orgánmi ZCR SR,
  f) ochraňovať a zveľaďovať majetok ZCR SR.

Článok 8.
Zánik členstva

 1. Člen ZCR SR môže ukončiť členstvo svojim rozhodnutím kedykoľvek. Svoje rozhodnutie oznámi Sekretariátu ZCR SR písomne. Členstvo člena zaniká ku dňu doručenia rozhodnutia člena o ukončení členstva, pokiaľ člen vo svojom oznámení neuvedie neskorší dátum. Sekretariát informuje Prezídium o zániku členstva na najbližšom zasadnutí Prezídia.
  2. Vylúčením zaniká členstvo v ZCR SR na základe rozhodnutia Prezídia ZCR SR doručeného členovi, keď člen ZCR SR napriek písomnému upozorneniu aj po uplynutí stanovenej lehoty naďalej porušuje povinnosti člena ZCR SR v zmysle stanov zväzu alebo zväzových predpisov. O odvolaní člena ZCR SR proti rozhodnutiu Prezídia ZCR SR o vylúčení, ktoré je člen ZCR SR oprávnený podať v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia o vylúčení, rozhoduje Valné zhromaždenie ZCR SR. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Člen ZCR SR, ktorému členstvo v ZCR SR zaniklo v priebehu kalendárneho roka, nemá nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku.
  3. Členstvo v ZCR SR zaniká tiež:
  a ) zánikom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je členom ZCR SR,
  b) stratou predpokladov stanovených pre vznik členstva, resp. členstvo v ZCR SR podmieňujúcich.

III. ČASŤ – Orgány ZCR SR

Článok 9.
Orgány ZCR SR

Orgánmi ZCR SR sú:
a) Valné zhromaždenie ZCR SR,
b) Prezídium ZCR SR,
c) Prezident ZCR SR,
d) Dozorná rada ZCR SR,
e) Sekretariát ZCR SR.

Článok 10.
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ZCR SR. Schádza sa minimálne raz ročne. Je zložené zo všetkých členov ZCR SR.
  2. Valné zhromaždenie:
  a) schvaľuje a mení Stanovy,
  b) určuje program činnosti,
  c) volí a odvoláva členov Prezídia a Dozornej rady ,
  d) schvaľuje účtovnú závierku za uplynulý rok a rozpočet na príslušný kalendárny rok,
  e) rozhoduje o výške členského príspevku členov,
  f) rozhoduje o odmenách členov Prezídia a Dozornej rady,
  g) rozhoduje o otázkach, ktoré boli po odsúhlasení zaradené do programu rokovania na základe návrhu Prezídia, Dozornej rady alebo 10% z celkového počtu členov ZCR SR,
  h) rozhoduje o konflikte záujmov členov a ich odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení,
  i) odporúča zásady postupu ZCR SR v tripartitných rokovaniach,
  j) rozhoduje o zrušení ZCR SR.
  3. Valné zhromaždenie sa koná raz ročne, najneskôr do konca príslušného kalendárneho roku.
  4. Valné zhromaždenie zvoláva Prezídium písomnou pozvánkou. Pozvánka musí byť odoslaná najneskoršie 30 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia e-mailom a poštou. Spolu s pozvánkou musí byť zaslaný program rokovania.
  5. Uznesenia Valného zhromaždenia sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych a pridružených členov.
  6. O otázkach, ktoré neboli v navrhnutom programe môže Valné zhromaždenie rokovať, ak s tým súhlasí väčšina prítomných členov.
  7. Mimoriadne Valné zhromaždenie je zvolávané z podnetu Prezídia, Dozornej rady, alebo na základe písomnej žiadosti najmenej piatich členov.
  8. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Prezídium do 6 týždňov po prijatí podnetu na jeho zvolanie.
  9. Generálny sekretár zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia tak, aby bola sprístupnená členskej základni najneskôr do 15 dní od konania Valného zhromaždenia.

Článok 11.
Prezídium

 1. Prezídium je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom ZCR SR, oprávneným rozhodovať vo všetkých otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené na rozhodovanie inému orgánu ZCR SR. Prezídium tvorí 12 členov volených Valným zhromaždením, pričom 8 členov je zo zakladajúcich členov a 4 členovia z riadnych kolektívnych členov, riadnych individuálních členov a pridružených členov.. Prezídium sa schádza najmenej raz za dva mesiace. Funkčné obdobie členov Prezídia sú dva roky.
  2. Členmi prezídia môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Právnická osoba je v Prezídiu zastúpená štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo osobou ním písomne poverenou.
  3. Prezídium ZCR SR najmä:
  a) rozhoduje o základných otázkach realizácie programu ZCR SR vrátane jeho podnikateľských aktivít,
  b) schvaľuje zväzové predpisy,
  c) schvaľuje organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Sekretariátu a usmerňuje činnosť Sekretariátu ZCR SR,
  d) schvaľuje návrh rozpočtu ZCR SR na príslušný kalendárny rok,
  e) schvaľuje návrh riadnej individuálnej účtovej závierky, mimoriadnej a konsolidovanej účtovej závierky ZCR SR,
  f) schvaľuje kúpu a predaj majetku, ktorého hodnota je vyššia ako 1 000,- €,
  g) schvaľuje program zasadania Valného zhromaždenia,
  h) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie:
  ha. návrh rozpočtu ZCR SR na nasledujúci rok
  hb. návrh riadnej individuálnej účtovej závierky, mimoriadnej a konsolidovanej účtovej závierky ZCR SR,
  hc. návrh výročnej správy ZCR SR za predchádzajúci rok,
  i) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie návrh kandidátnej listiny na voľbu Prezídia a Dozornej rady,
  j) schvaľuje na návrh prezidenta menovanie Generálneho sekretára ZCR SR,
  k) rozhoduje o prijímaní nových členov do ZCR SR,
  l) schvaľuje Rokovací poriadok Prezídia ZCR SR,
  m) schvaľuje zmenu sídla ZCR SR,
  n) rozhoduje o členstve a vystúpení ZCR SR v iných záujmových organizáciách doma i v zahraničí.
  4. Prezídium schvaľuje zriadenie kancelárií v regiónoch Slovenska, podľa potrieb ZCR SR, určuje ich organizačnú štruktúru a organizačný poriadok, ako aj výkonných sekretárov regionálnych kancelárií.
  5. Prezídium schvaľuje zriaďovanie, rozšírenie a zrušenie odborných komisií a sekcií podľa potrieb ZCR SR.
  6. Prezídium schvaľuje predsedov odborných komisií, sekcií a potvrdzuje do funkcie ďalších členov komisií a sekcií.
  7. Prezídium vykonáva voči sekciám a komisiám kontrolnú činnosť a navrhuje opatrenia potrebné na napĺňanie ich poslania.
  8. Prezídium schvaľuje založenie alebo zrušenie právnickej osoby, prípadne jej organizačných zložiek v regiónoch SR.
  9. Prezídium rozhoduje vo všetkých veciach súvisiacich s činnosťou právnických osôb založených ZCR SR.
  10. Prezídium schvaľuje zástupcov ZCR SR v iných právnických osobách, alebo zoskupeniach bez právnej subjektivity.
  11. Kandidátom na člena Prezídia môže byť iba člen s uhradeným členským príspevkom.
  12. Člen Prezídia sa môže vzdať členstva v Prezídiu, a to i bez udania dôvodu. Rozhodnutie člena Prezídia o vzdaní sa funkcie musí byť písomné a je účinné odo dňa prvého zasadnutia Prezídia, po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen Prezídia vzdá svojej funkcie na zasadnutí Prezídia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
  13. Člena, ktorý sa vzdal členstva v Prezídiu, nahradí náhradník, ktorého navrhol člen v súlade s Článkom 7. ods. 1. písm. e).
  14. Prezídium zvoláva Prezident ZCR SR alebo zastupujúci Viceprezident a to podľa potreby. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena Prezídia musí byť zvolané rokovanie Prezídia, a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti, ktorá musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať návrh programu rokovania.
  15. Pozvánka musí obsahovať program, hodinu a miesto konania a má byť doručená členom Prezídia najneskôr do 14 dní pred dňom konania. Rokovanie Prezídia sa však považuje za platne zvolané i bez dodržania uvedenej 14 – dennej lehoty vtedy, ak dve tretiny členov Prezídia vyhlásia, že na dodržaní lehoty netrvajú.
  16. Na zasadnutie Prezídia môžu byť prizvaní odborníci a experti na otázky, ktoré budú predmetom rokovania. Títo sa môžu zúčastniť na zasadnutí Prezídia iba v čase prerokovania bodu programu, ku ktorému boli prizvaní.
  17. Zasadnutie Prezídia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Prezídia. Pre platnosť uznesenia Prezídia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
  18. Každý člen Prezídia má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta ZCR SR, prípadne v jeho neprítomnosti hlas zastupujúceho Viceprezidenta.
  19. Rokovanie Prezídia riadi Prezident, prípadne ním poverený zastupujúci Viceprezident ZCR SR. O priebehu a uzneseniach z rokovania spisuje Generálny sekretár zápisnicu, ktorú podpisuje predsedajúci. Ak hlasoval niektorý z členov Prezídia inak než väčšina, jeho odlišný názor, pokiaľ o to požiada, musí byť uvedený do zápisnice.
  20. V neodkladných prípadoch môže Prezídium rozhodovať mimo zasadnutia Prezídia tak, že Prezident požiada členov Prezídia o rozhodnutie per rollam písomným, faxovým, alebo e-mailovým odôvodneným návrhom rozhodnutia všetkým členom Prezídia. Rozhodnutie per rollam je platné, ak s návrhom na rozhodnutie vysloví súhlas nadpolovičná väčšina členov Prezídia.

Článok 12.
Prezident

 1. Prezident je štatutárnym orgánom ZCR SR, reprezentuje ZCR SR navonok a koná v mene ZCR SR.
  2. Prezident koordinuje a organizuje činnosť orgánov ZCR SR, vedie rokovanie Valného zhromaždenia, Prezídia a riadi činnosť Generálneho sekretára ZCR SR.
  3. Prezidenta volí Prezídium ZCR SR na svojom prvom rokovaní po voľbách členov Prezídia.
  4. Funkčné obdobie Prezidenta je dvojročné. Tá istá osoba môže byť zvolená za Prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich volebných obdobiach.
  5. Prezident je pri výkone svojej činnosti povinný riadiť sa uzneseniami Valného zhromaždenia, Prezídia a stanovami ZCR SR. Tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy.
  6. Prezident do 14 dní od svojho zvolenia spomedzi členov Prezídia vymenuje 1., 2. a 3. viceprezidenta. V prípade neprítomnosti Prezidenta ho zastupuje 1. viceprezident.

Článok 13.
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom ZCR SR, ktorý dohliada na výkon činnosti ZCR SR a jeho orgánov. Dozorná rada má troch členov.
  2. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov Dozornej rady sú dva roky. Opätovná voľba je možná. Člen Dozornej rady nesmie byť členom Prezídia, resp. Generálnym sekretárom. Členovia Dozornej rady si na prvom zasadnutí po svojom zvolení spomedzi seba zvolia predsedu Dozornej rady.
  3. Člen Dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť Dozornej rade. Výkon funkcie odstupujúceho člena Dozornej rady končí dňom prerokovania odstúpenia v Dozornej rade. V prípade, ak Dozorná rada nezasadne do konania najbližšieho Valného zhromaždenia, výkon funkcie končí dňom konania tohto Valného zhromaždenia. Ak Dozorná rada ani Valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia odstúpenia, je odstúpenie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
  4. V prípade, že medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia dôjde k zníženiu počtu členov Dozornej rady, môže tento orgán do doby konania nasledujúceho Valného zhromaždenia kooptovať v záujme plnenia úloh najviac dvoch nových členov podľa počtu hlasov získaných pri poslednej voľbe členov Dozornej rady Valným zhromaždením.
  5. Dozorná rada najmä:
  a) predkladá Valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie k návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok a k správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok,
  b) predkladá Valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie k návrhu riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,
  c) vyjadruje sa k materiálom predloženým Dozornej rade z iniciatívy Prezídia,
  d) nahliada jej členmi na základe uznesenia Dozornej rady do všetkých účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti ZCR SR a kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočným stavom a právnymi predpismi,
  e) dohliada na finančné hospodárenie ZCR SR.
  6. Dozorná rada je oprávnená dať podnet Prezídiu na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.
  7. Členovia Dozornej rady sa zúčastňujú na Valnom zhromaždení a na základe uznesenia Dozornej rady ho oboznamujú s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
  8. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa rokovaní Prezídia s poradným hlasom.
  9. Dozorná rada sa schádza na svoje rokovania najmenej dvakrát za rok, v termínoch stanovených predsedom Dozornej rady. Rokovanie Dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen Dozornej rady. Na rokovanie Dozornej rady môžu byť prizvané aj iné osoby.
  10. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie Dozornej rady je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, resp. v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho rokovaniu Dozornej rady.
  11. Z rokovania Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná zapisovateľom a predsedajúcim rokovaniu Dozornej rady. Súčasťou zápisnice je listina prítomných. Zápisnica sa doručuje všetkým členom Dozornej rady a Prezidentovi ZCR SR.

Článok 14.
Sekretariát ZCR SR

 1. Sekretariát je výkonným orgánom ZCR SR. Pozostáva z Generálneho sekretára a počtu zamestnancov stanovených Prezídiom ZCR SR.
  2. Sekretariát najmä:
  a) vedie odbornú agendu súvisiacu s činnosťou ZCR SR,
  b) zabezpečuje pre orgány ZCR SR administratívnu činnosť,
  c) zabezpečuje agendu hospodárenia ZCR SR podľa schváleného rozpočtu a platných predpisov,
  d) vedie pracovnoprávnu, mzdovú a sociálnu agendu svojich zamestnancov,
  e) vedie agendu členov ZCR SR podľa náležitostí schválených Prezídiom,
  f) vedie evidenciu členskej základne a jej priebežnú aktualizáciu,
  g) zabezpečuje účtovníctvo ZCR SR,
  h) organizuje podujatia ZCR SR,
  i) sprístupňuje zápisnice z rokovaní orgánov ZCR SR, ako aj ďalších materiálov podľa rozhodnutia Prezídia všetkým členom ZCR SR.

Článok 15.
Generálny sekretár ZCR SR

Generálny sekretár:
a) je menovaný Prezidentom ZCR SR po schválení Prezídiom,
b) zodpovedá za celkovú činnosť Sekretariátu ZCR SR a hospodárne čerpanie schváleného finančného rozpočtu v tých častiach, ktoré sa týkajú činnosti sekretariátu,
c) rokuje v mene ZCR SR v pracovnoprávnych vzťahoch. V ostatných vzťahoch vyplývajúcich z právnej subjektivity, rokuje len ak je na to poverený Valným zhromaždením alebo Prezidentom,
d) zúčastňuje sa rokovaní Prezídia s poradným hlasom,
e) zabezpečuje a koordinuje medziodvetvové vzťahy, účasť na medzinárodných akciách v zahraničí, realizáciu akcií na Slovensku na základe rozhodnutí Prezídia,
f) predkladá na zasadnutia Prezídia informáciu o vývoji hospodárenia ZCR SR,
g) zabezpečuje vymáhanie nezaplatených členských príspevkov v zmysle Stanov,
h) určuje pracovné náplne pre svojich podriadených,
i) zabezpečuje vyhotovovanie a uschovávanie všetkých druhov zápisníc (VZ, Prezídium, sekcií, priamo, resp. na základe podkladov od predsedov sekcií).

IV. ČASŤ – Hospodárenie ZCR SR

Článok 16.
Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie s prostriedkami ZCR SR sa uskutočňuje podľa zásad hospodárenia, spracovaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, schválených Prezídiom a podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok.
  2. ZCR SR financuje svoju činnosť:
  a) z členských príspevkov,
  b) z dobrovoľných príspevkov (darov),
  c) z výnosov zo služieb poskytovaných za úhradu,
  d) z úrokov,
  e) z grantov a projektov,
  f) z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou vykonávanou za účelom dosiahnutia stanovených cieľov,
  g) z verejných zdrojov (napr. fondy).

Článok 17.
Rozpočet ZCR SR

 1. Návrh rozpočtu vypracuje Generálny sekretár a predkladá ho Prezídiu, ktoré ho po prerokovaní predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu.
  2. Čerpanie rozpočtu sleduje Generálny sekretár a kontroluje Dozorná rada.

Článok 18.
Majetok ZCR SR

ZCR SR môže nadobúdať vlastný majetok a nakladať s ním. O hospodárení s majetkom rozhoduje Prezídium, ktoré zodpovedá za nakladanie s majetkom so starostlivosťou riadneho hospodára. V majetkovo právnych veciach navonok koná a podpisuje Prezident. Hospodárenie s majetkom ZCR SR kontroluje Dozorná rada, ktorá o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti, spolu s návrhom opatrení, informuje bezodkladne Prezídium ZCR SR. Dozorná rada o zisteniach a vykonaných opatreniach informuje vo svojej správe Valné zhromaždenie.

V. ČASŤ – Zánik ZCR SR

 1. ZCR SR zaniká:
  a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným zväzom,
  b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o jeho rozpustení.
  2. O zrušení ZCR SR rozhoduje Valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov s výnimkou čestných členov.
  3. Likvidátora vymenúva a odvoláva Valné zhromaždenie. V prípade, ak ZCR SR zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, určuje likvidátora ministerstvo.
  4. Ak pri zrušení ZCR SR neprechádza jeho imanie na právneho nástupcu, uskutoční sa likvidácia tak, aby boli najprv uspokojené existujúce záväzky a pohľadávky. Likvidačný zostatok sa použije podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia, ktoré o zrušení ZCR SR rozhodlo, resp. podľa rozhodnutia ministerstva, ktoré o rozpustení rozhodlo. Likvidátor oznámi ministerstvu ukončenie likvidácie najneskôr do 15 dní.

VI. ČASŤ – Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením a účinnosť nasledujúcim dňom po doručení žiadosti o zaevidovanie ZCR SR ministerstvu.
 2. Zmeny a dodatky týchto stanov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením.
 3. Právne vzťahy týmito stanovami neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Vykladať Stanovy ZCR SR je oprávnené iba Prezídium.

Stanovy zapísalo do evidencie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31.12.2010 pod číslom spisu VV/1-2200/90-2275.