Svetový deň turizmu 27.9.2017

Ako vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pri vyhlásení prijatia roku 2017 za Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj, cestovný ruch môže prispieť k všetkým trom rozmerom trvalo udržateľného rozvoja – hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho – a každému zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Nielenže odvetvie stojí na čele rozvoja, ale aj zlepšuje kvalitu života ľudí. Môže podporiť ochranu životného prostredia, podporiť rozmanité kultúrne dedičstvo a posilniť mier vo svete.

Zdroj: WTO