TS: Cestovný ruch na Slovensku začína stagnovať, treba mu výrazne pomôcť

(Bratislava, 6.3.2018) Cestovný ruch na Slovensku v posledných rokoch síce dynamicky rastie, ale je to len konštatovanie  pri pohľade na hrubé čísla zohľadňujúce počty návštevníkov, prenocovania a  tržby. Tržby vo všetkých službách, ktoré generuje cestovný ruch na Slovensku, prekračujú v posledných rokoch hranicu 5 miliárd EUR. Cestovný ruch dáva v súčasnosti prácu viac ako 160 000 zamestnancom na Slovensku. Zároveň sa ukazuje, že vývoj cestovného ruchu na Slovensku nemá z dlhodobého hľadiska stabilný rast.

Napriek rastúcemu počtu návštevníkov, prenocovaní, ale aj tržieb, cestovný ruch stagnuje. Prejavy stagnácie vidíme predovšetkým v poklese konkurencieschopnosti, ktorá je dôsledkom nedostatku investícií a v pomalom raste zamestnanosti, ktorú brzdia neustále sa zvyšujúce náklady.  Je to výsledok zlého nastavenia podmienok na podnikanie v službách. Treba zdôrazniť, že viac ako 90% podnikov v cestovnom ruchu tvoria malé a stredné podniky.

Posledné legislatívne zmeny v súvislosti s navýšením a zavedením nových príplatkov budú mať za následok zvýšenie cien služieb cestovného ruchu. Pocítia to predovšetkým domáci návštevníci, ktorí tvoria 60% všetkých turistov na Slovensku.

Cestovný ruch je napriek tomu odvetvie, ktoré má z dlhodobého hľadiska výraznú perspektívu a môže byť v budúcnosti jedným z nosných odvetví, ktoré zabezpečia hospodársky rast krajiny. Zamestnávatelia a podnikatelia v cestovnom ruchu pozitívne hodnotia prínosy zákona na podporu cestovného ruchu. Súčasná prax však ukazuje, že je potrebná úprava tohto zákona, ktorá by vytvorila podmienky na efektívnejšiu činnosť organizácií cestovného ruchu, zabezpečila včasné plnenia zo strany štátu a znížila celkovú administratívu, ktoré je spojená s predkladaním projektov a žiadostí.

Pri porovnaní nárastu návštevníkov z hlavných európskych krajín, aj z  iných trhov, nedokážeme využiť celosvetovú konjunktúru, ktorá sa prejavuje vo zvýšenom dopyte ľudí po službách cestovného ruchu. Inými slovami, nedokážeme si z veľkého koláča odtrhnúť väčší podiel. Aj napriek rastúcemu počtu návštevníkov Slovensko nemá takú dynamiku rastu ako naše susedné a ostatné európske krajiny. Dôvody sú predovšetkým v potrebe neustáleho investovania a inovácie produktov, pretože domáci či zahraniční návštevníci sú náročnejší na kvalitu služieb, ale požadujú aj neustále nové atrakcie, služby, s čím rastie potreba neustáleho investovania.

Zväz cestovného ruchu SR dlhodobo ukazuje na potrebu zníženia sadzby DPH pre služby v cestovnom ruchu. Zníženie sadzby musí byť vnímané ako investícia krajiny pre ďalší rozvoj tohto odvetvia, ktorá sa v krátkodobom horizonte splatí v podobe ďalšieho nárastu počtu návštevníkov, vyšších tržieb a raste zamestnanosti. Vysoká sadzba DPH na Slovensku je hlavnou prekážkou pri vytváraní finančných zdrojov. Slovensko ako jedna z troch európskych krajín, nemá zníženú sadzbu DPH na služby v cestovnom ruchu. Nedostatok vlastných zdrojov sa tak prejavuje v zníženej schopnosti vytvárať nové pracovné príležitosti, či raste platov, ale predovšetkým v zníženej schopnosti investovať.

Ďalšia príčina nedostatočného rastu počtu, predovšetkým zahraničných návštevníkov, vidíme v potrebe zmeny nástrojov, ktorými zabezpečujeme prezentáciu a propagáciu našej krajiny doma v zahraničí. Sme si vedomí, obmedzených zdrojov, ktorými sekcia cestovného ruchu na MDV SR disponuje, sme však presvedčení, že zmenou nástrojov dokážeme efektívnejšie osloviť potenciálnych návštevníkov Slovenska. Vieme rezortnému ministerstvu pomôcť pri tvorbe návrhov i sprostredkovať skúsenosti odborníkov z branže, aby sme prezentáciu Slovenska urobili atraktívnejšou a efektívnejšou ako destinácie pre trávenie dovolenky.

Pri tvorby rôznych nástrojov na podporu cestovného ruchu, či sú to legislatívne opatrenia, financovanie prezentácie alebo iné formy podpory, je kľúčovou potreba koordinácie v rámci sektorov. Cestovný ruch je prierezovým odvetvím, ktoré riadia viaceré rezorty. Preto považujeme za nevyhnutné koordinovať všetky aktivity, ktoré sa v súčasnosti robia, alebo  budú prijaté na podporu cestovného ruchu.

ZCR SR chce a vie byť nápomocný pri navrhovaní efektívnych nástrojov na rozvoj cestovného ruchu. Hlavne teraz, keď sa toto odvetvie konečne presúva z okraja záujmu štátnych orgánov do ich pozornosti. Je všeobecne známe, že jedno pracovné miesto vytvorené v cestovnom ruchu, vytvorí ďalšie dve pracovné miesta v nadväzujúcich odvetviach.

Kontakt pre médiá:       

Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177

zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk