O nás

ZVÄZ CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

SLOWAKISCHER TOURISMUS VERBAND/ SLOVAK TOURISM ASSOCIATION

Zástupcovia siedmich rozhodujúcich celoslovenských združení cestovného ruchu založili 17. januára 2011 Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR), ktorý je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov v cestovnom ruchu.

Členmi zväzu sú v súčasnosti Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Lavex – lanovky a vleky, Historické hotely Slovenska, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Asociácia slovenských kúpeľov, Bratislavská organizácia cestovného ruchu, akciová spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, Ústav turizmu, Región Vysoké Tatry, Asociácia zábavy a hier, AquaCity Poprad a Trinity Hotels. Zväz sa bude naďalej rozširovať o ďalšie združenia a asociácie cestovného ruchu na celoštátnej i na regionálnej úrovni a je otvorený aj pre ďalšie podnikateľské subjekty. Medzi priority ZCR SR patrí najmä zjednotenie branže cestovného ruchu, aktívny prístup k legislatívnym zmenám v oblasti cestovného ruchu, intenzívnejšia spolupráca so sekciou cestovného ruchu MDV SR pri propagácii Slovenska a podpora domáceho cestovného ruchu.

V januári 2013 sa prezidentom ZCR SR stal Marek Harbuľák (ZHR SR). Viceprezidentmi sú Stanislav Macko (SACKA) a Ján Svoboda (HHS).

Die Vertreter der sieben entscheidenden landesweiten Reiseverkehrvereine gründeten am 17. Jänner 2011 den Slowakischen Tourismus Verband. Es ist eine freiwillige, apolitische und professionell orientierte Organisation der Arbeitgeber im Reiseverkehr.
Heutige Mitglieder sind Verband der Hotels und Gaststättenverband Slowakei, Slowakische Assoziation der Reisebüros und Reiseagenturen,  Lavex – Seilbahnen und Skilifts, Historische Hotels der Slow, die TATRY MOUNTAIN RESORTS und Trinity Hotels. Der Verband wird sich weiterhin schrittweise um weitere Verbände und Assoziationen auf landesweiten sowie regionalen Ebene erweitern und steht offen auch für weitere Subjekte aus den Reihen der Unternehmer. Zu den Prioritäten des Verbandes gehören insbesondere die Vereinigung der Reiseverkehrbranche, aktives Herantreten an Änderungen der Legislative für den Bereich des Reiseverkehrs, intensive Zusammenarbeit beim Werbung von Slowakei und Unterstützung des Inlandsreiseverkehrs.
Seit Januar 2013 ist Marek Harbuľák (Slowakische Verband der Hotels und Restaurants) der Verbandspräsident. Vizepräsidenten sind Stanislav Macko (Slowakische Assoziation der Reisebüros und Reiseagenturen) und Ján Svoboda (Historische Hotels der Slowakei).

On January 17th, 2011 the representatives of the 7 most important nationwide associations of tourism founded The Slovak Tourism Association. It is a voluntary non-political and professionally oriented organization of employers in tourism.
The actual members are the Slovak Association of Hotels and Restaurants, Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents, Lavex – cableways and ski lifts, Historical Hotels of Slovakia, Slovak Association of Rural Tourism and Agro Tourism, Association of Slovak Spas, Bratislava Tourist Board, TATRY MOUNTAIN RESORTS, Institute of Tourism, Hight Tatras Region, AquaCity Poprad and Trinity Hotels. The association will further spread out by other associations of tourism both on national and regional level and is open also to other entrepreneurs. The priorities of the Association are the unification of the tourism branch, active approach to legislative changes in the area of tourism, more intense co-operation in promoting Slovakia and supporting the domestic tourism.
Since January 2013 Mr. Marek Harbuľák of Slovak Association of Hotels and Restaurants is the president of the Association. Vicepresidents are Mr. Stanislav Macko of the Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents and Mr. Ján Svoboda of the Historical Hotels of Slovakia.