Valné zhromaždenie o prioritách do roku 2024

Výsledkami roku 2019 a plánmi na rok 2020 sa 3. marca 2020 zaoberalo už 11. Valné zhromaždenie Zväzu cestovného ruchu SR. Zástupcovia riadnych členov a členov si vypočuli Správu o činnosti ZCR SR za rok 2019, ako aj Správu o hospodárení a Správu Dozornej rady ZCR SR. Rokovanie VZ sa zaoberalo plnením úloh prezídia a informáciami aj o práci jednotlivých komisií.

Hlavným obsahom činnosti Komisie pre kvalitu a odborné vzdelávanie sú aktivity súvisiace s národným projektom Duálne vzdelávanie. Členovia komisie spolu s pracovnou skupinou vypracovali zmeny štruktúry študijných odborov. V tomto roku sú pripravení začať s prácami na zmene ich obsahu, pričom o tom diskutujú aj s odborníkmi z  krajín EÚ. Počet  certifikovaných zamestnávateľov a miest pre študentov v  duálnom vzdelávaní bol koncom septembra 2019 viac ako 2600 miest, žiakov bolo 563, čo je výrazný nárast. 

Počas roku 2019 sa Odborná komisia pre prezentáciu a propagáciu zaoberala zmenami a návrhmi  plánovaných veľtrhov, ktoré zabezpečuje sekcia CR pri MDV SR. Za úspech považuje akceptáciu pripomienok ZCR SR a ich zapracovanie . Komisia tiež komunikovala aktivity na vytvorenie Ministerstva pre cestovný ruch Podieľala sa na organizácii spoločného stretnutia rezortného ministerstva, zástupcov ZMOSu a Štatistického úradu SR v Poprade.

Odborná komisia pre hospodársku a sociálnu politiku riešila  postavenie sprievodcov cestovného ruchu po nadobudnutí účinnosti zákona č. 170/2018 Z. z.. Zaoberala sa aj novelou zákona o podpore cestovného ruchu, podmienkami na poskytovanie investičnej pomoci. Osobitú pozornosť venovala aj návrhu vyhlášky č. 277/2008, ktorá ustanovuje požiadavky pre zaradenie ubytovacích zariadení do kategórií a tried. Komisia odporúčala Prezídiu uplatniť pripravené pripomienky v rozporovom konaní.

Odborná komisia pre životné prostredie začala svoju činnosť v uplynulom roku, pričom riešila viacero legislatívnych návrhov s dopadom na podnikateľov v cestovnom ruchu. Pozornosť venovala návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ku ktorému boli predložene zásadné pripomienky. Ďalším dokumentom je Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030. Komisia sa tiež zaoberala návrhom člena ZCR SR k pristúpeniu ZCR SR k spoločnej Výzve združení horských sídel, tatranských a podtatranských miest a obcí a subjektov cestovného ruchu k pripravovanej zonácii TANAPu. Vzhľadom na rozdiely v názoroch členov, ZCR SR k výzve nezaujala stanovisko.

Najdôležitejším dokumentom pre tento roku sú pre členov zväzu Priority ZCR SR 2020-2024, ktoré prezentujú názor stoviek zamestnávateľov v cestovnom ruchu a majú by byť podnetom pre budúcu vládu pri tvorbe opatrení, ktoré zabezpečia konkurencieschopný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Ich prezentácia pre politické strany a hnutia i pre médiá sa riešila už pred voľbami.

Po skončení zasadnutia 11. VZ ZCR SR sa konala Tlačová konferencia ZCR SR, na ktorej o situácii v cestovnom ruchu a príprave zásadného materiálu ako podklad pre programové vyhlásenie vlády hovoril prezident Marek Harbuľák a viceprezident Ján Svoboda i prezident SACKA Roman Berkes.

Tlačovej konferencii sa zúčastnili predstavitelia z 11 médií, pričom tu boli zastúpené štáby všetkých televízií, čo svedčí o mimoriadnom záujme o tému cestovného ruchu.

Tlačová správa ZCR SR na stiahnutie – tu.

Priority ZCR SR na stiahnutie – tu.