ZHR SR podal žalobu o určenie obsahu

(9.5.2018) Viac ako 300 hotelov a reštaurácií združených vo Zväze hotelov a reštaurácií SR podalo žalobu, na organizácie, ktoré združujú autorov, výkonných umelcov a producentov. Dôvodom je, že si neplnia zákonné povinnosti voči hotelom a reštauráciám. Situáciu dlhodobo nedokáže vyriešiť ani Ministerstvo kultúry SR.

Zväz hotelov a reštaurácií už niekoľko rokov poukazuje na problémy v uplatňovaní autorského zákona, ktoré vznikajú pri uzatváraní dohôd medzi organizáciami, ktoré zastupujú práva autorov, výkonných umelcov, či producentov. Problémy neodstránil ani nový autorský zákon, účinný od 1. januára 2016, ktorý okrem iných zmien mal výrazne zjednodušiť procesy spojené s uzatváraním zmlúv medzi hotelmi, reštauráciami na jednej strane a organizáciami kolektívnej správy (SOZA, Slovgram, Ozis, LITA, SAPA) na druhej strane.

Zásadný problém vidíme v absencii akejkoľvek kontroly alebo regulácie pri tvorbe sadzobníkov týchto organizácií. Ako uvádza zákon, pri stanovovaní výšky sadzieb je jediná zákonná podmienka a to, že dohodnutá odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela. Prax však jednoznačne dokazuje, že takáto úprava nie je dostačujúca. Viaceré porovnávacie analýzy a štúdie preukazujú, že používatelia na Slovensku (teda hotely, penzión, či reštaurácie) platia najvyššie odmeny v porovnaní s inými európskymi krajinami.

Zväz preto v decembri 2016 podal podnet na Protimonopolný úrad SR vo veci podozrenia na zneužívanie dominantného postavenia zo strany LITA, autorská spoločnosť. Po takmer roku a pol úrad nerozhodol, či vo veci bude konať.

Autorský zákona ukladá povinnosť týmto organizáciám predložiť používateľom (hotelom, reštauráciám) jednu zmluvu, ktorou si vysporiada nároky všetkých piatich organizácií kolektívnej správy. Od tohto návrhu sa očakávalo zníženie administratívnej záťaže, ale aj nákladov na licenčné odmeny. Do dnešného dňa si organizácie kolektívnej správy voči používateľom túto zákonnú povinnosť v oblasti verejného prenosu neplnia.

Zväz hotelov a reštaurácií SR ešte v apríli 2017 zaslal Ministerstvu kultúry SR podnet na preverenie plnenia povinností OKS. Od podania ubehol viac ako jeden rok, do dnešného dňa bez konkrétnych záverov či výstupov.

Problémom pre ubytovacie zariadenia sú aj kritéria pre výpočet odmien, ktoré sú podľa nášho názoru v prípade niektorých organizácií kolektívnej správy v rozpore s ustanoveniami autorského zákona, konkrétne uplatňovanie obsadenosti v ubytovacích zariadeniach. Považujeme minimálne za rozporuplné, ak ubytovacie zariadenia platia za verejný prenos v izbách, ktoré nie sú obsadené hosťami.

Zdĺhavé skúmanie našich podnetov bez akýchkoľvek výstupov spôsobuje každoročne neistotu na strane tisícov podnikov len v ubytovacích či stravovacích službách, nikým nekontrolovaný rast nákladov a riziko súdnych sporov.

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti Zväz hotelov a reštaurácií SR podal v apríli tohto roka žalobu o určenie obsahu zmluvy, ktorá sa vzťahuje na všetky organizácie kolektívnej správy.

Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia HOSPITALITY 2.0 sa uskutoční od 14. do 16. mája 2018.Ubytovanie a stravovanie tvorí základ služieb v cestovnom ruchu globálne nazvaných HOSPITALITY, nevyhnutnosť prepnúť ich na vyššiu úroveň je potrebné aj v slovenskom cestovnom ruchu.

Marek Harbuľák
generálny manažér ZHR SR

Tlačová správa na stiahnutie (.pdf)

Kontakt pre médiá: 

Tel./fax: 02 58 233 386

Čo je ZHR SR?

Zväz hotelov a reštaurácií SR je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.