Cestovný ruch má byť udržateľný, inkluzívny a najmä odolný

Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa cestovného ruchu je prehodnotenie ako spraviť cestovný ruch viac udržateľným, inkluzívnym a odolným sektorom.

Tlačová správa 27. september 2022

Svetový deň cestovného ruchu 27. septembra oslavujeme každý rok od roku 1980. Tento pamätný deň symbolizuje výročie založenia svetovej organizácie cestovného ruchu – agentúry Spojených národov, známej pod označením UNWTO. Spoločenské úlohy, dopady pandémie, ale aj nové výzvy v podobe energetickej krízy, dávajú teraz vládam jednotlivých krajín do pozornosti problematiku cestovného ruchu a potrebu osobitne sa venovať tomu sektoru.
Cestovný ruch na Slovensku, tak ako vo väčšine krajín sveta, stavia na prírodnom, kultúrnom a historickom dedičstve. Obohacuje komunity a spoločnosť v turistických destináciách a samotných turistov poznatkami o kultúre, histórii a prírodnom bohatstve našej krajiny. Vytvára hodnoty a ekonomické prínosy pre rodiny, obce, mestá, turistické regióny a ekonomiku Slovenska.
Výhodou v oblasti zamestnanosti je to, že dáva pracovné príležitosti ľuďom s rôznou úrovňou kvalifikácie, pričom je sektorom, v ktorom pracuje viac žien ako mužov a svoje prvé pracovné návyky a skúsenosti tu získava najviac mladých ľudí.
Cestovný ruch bol pred pandémiou najrýchlejšie rastúcim sektorom. V roku 2019 bolo v odvetví cestovného ruchu na Slovensku spolu takmer 185 tisíc pracovných miest, z toho 84,2 % tvorili pracovné miesta zamestnancov a 15,8 % podnikateľov. Domáci a zahraniční návštevníci minuli pred pandémiou na Slovensku viac ako 4,7 miliardy EUR. Pandémia však spôsobila výrazný pokles príjmov a odliv zamestnancov z prevádzok. Nedostatok zamestnancov v sektore, pretrváva naďalej aj napriek uvoľneniu opatrení.
Pri dobrom nastavení pravidiel štátu, samospráv a zodpovednom prístupe prevádzok cestovného ruchu, dokáže však tento sektor zvýšiť svoj prínos pre krajinu a súčasne nespôsobovať ekologickú záťaž, či iné negatívne prejavy. Pre dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné, aby Vláda SR vytvárala priestor na odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných strán pri tvorbe podmienok a legislatívy, tak pre podnikateľov ako aj pre samotných turistov.
Profesijné združenia a zamestnávatelia vo Zväze cestovného ruchu SR vyzývajú Vládu SR a jednotlivé rezorty na prehodnotenie a výrazné zlepšenie opatrení v prospech rozvoja turizmu, predovšetkým v oblasti vzdelávania, trhu práce, ochrane životného prostredia a podmienok podnikania.