Jún 2018: Aktivity ZCR SR

Rokovanie s riaditeľom sekcie cestovného ruchu

Obsahom rokovania s  generálnym riaditeľom sekcie CR z MDV SR Zoltánom Kovácsom boli témy týkajúce sa vytvorenia pracovnej, alebo expertnej skupiny na MDV SR, ktorá by vytvorila platformu na výmenu návrhov a skúsenosti pri príprave, plánovaní a realizácií propagačných aktivít sekcie. Generálny riaditeľ sekcie Z. Kovács uvítal túto myšlienku a požiadal o poslanie návrhov.

Pracovný obed s predsedom NR SR Andrejom Dankom k problematike CR

Zástupcovia ZCR SR sa stretli s predsedom NR SR Andrejom Dankom na pracovnom obede, ktorý sa konal dňa 30. 5. 2018 v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Predmetom stretnutia bolo oboznámenie zástupcov branže s pripravovanými opatreniami na podporu cestovného ruchu. Andrej Danko informoval, že v septembri bude do NR SR predložený návrh na zníženie sadzby DPH pre ubytovacie služby. Druhým opatrením sú rekreačné šeky pre zamestnancov zamerané na podporu domáceho turizmu. Zástupcovia branže ocenili oba tieto návrhy. Ich zavedenie je jednou z priorít ZCR SR, ktoré boli predložené vládnym stranám na obdobie rokov 2016 -2020. Po schválení a zavedení týchto opatrení dôjde k naplneniu dlhodobých cieľov ZCR SR.

Na pracovnom obede sa zároveň dohodlo o pokračovaní odbornej diskusie k problematike cestovného ruchu. Ďalším krokom bude príprava odbornej konferencie pod záštitou predsedu NR SR, ktorá sa uskutoční ešte pred letným dovolenkovým obdobím.