Návrh na prijatie krátkodobých a dlhodobých opatrení pre odvetvie cestovného ruchu 2020 – 2024

Pred parlamentnými voľbami Zväz cestovného ruchu SR prezentoval návrhy opatrení, ktoré považujeme za kľúčové pre zabezpečenie Konkurencieschopného a udržateľného cestovného ruchu. Súčasná kríza spôsobená ochorením COVID-19, predovšetkým však jej očakávané dopady, menia poradie priorít zamestnávateľov v cestovnom ruchu, ktoré by si mohla osvojiť súčasná vláda. V súčasnej situácii sme predložili novému ministrovi dopravy a výstavby priority v pozmenenom názve Udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch: Udržateľným cestovným ruchom rozumieme vytvorenie takých podmienok a pomoci zo strany štátu, ktoré pomôžu podnikateľom a zamestnávateľom v cestovnom ruchu v maximálnej miere udržať zamestnanosť, minimalizovať finančné straty podnikov bez rozdielu ich veľkosti a počtu zamestnancov. Konkurencieschopným cestovným ruchom rozumieme posilnenie riadenia tohto odvetvia, efektívnejšie využívanie zdrojov a nástrojov politík štátu, ktoré majú zabezpečiť zvýšený dopyt po službách cestovného ruchu, predovšetkým domácich návštevníkov a zníženie administratívnych prekážok pre podnikanie.


Návrh na prijatie krátkodobých a dlhodobých opatrení pre odvetvie cestovného ruchu 2020 – 2024

Program ANTIVIRUS pre cestovný ruch

Cieľom opatrení je zmierniť negatívne dopady a škody spôsobené prijatím opatrení štátnej a verejnej správy v súvislosti s COVID-19 a naštartovanie služieb cestovného ruchu na strane dopytu a ponuky:

  • kľúčová je kompenzácia náhrad miezd a iných nákladov všetkým dotknutým podnikom a organizáciám bez rozdielu ich veľkosti i počtu zamestnancov,
  • je nevyhnutné legislatívnou úpravou v zákone o zájazdoch zmierniť negatívne finančné dopady spojené so zabezpečením služieb v zahraničí a poskytnúť ich spotrebiteľom prostredníctvom vouchera,
  • umožniť flexibilné čerpanie schválenej dotácie organizáciám cestovného ruchu na tento rok na oprávnené aktivity za nerealizované služby v súčinnosti s ministerstvom a ich prípadné dočerpanie v roku 2021,
  • zníženie sadzby DPH na stravovacie služby a jej zjednotenie so sadzbou pre ubytovacie služby, čo pomôže naštartovať ponuku týchto služieb,
  • využiť účinný nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, akými sú príspevky na rekreáciu, na naštartovanie dopytu po službách cestovného ruchu so štátnou podporou v časovo obmedzenom horizonte a zároveň odbremeniť zamestnávateľov v tejto oblasti nákladov, ako aj ďalšie nástroje, ktorými sú podpora žiakov na lyžiarske zájazdy školy v prírode,
  • posilniť finančnú podporu pre zabezpečenie marketingovej prezentácie odvetvia cestovného ruchu pre obdobie rokov 2020 a 2021

Udržateľný  a konkurencieschopný cestovný ruch

Po implementácií nástrojov Programu ANTIVIRUS pre cestovný ruch je potrebné, aby sa jednou z hlavných priorít vlády stala podpora a propagácia Slovenska ako krajiny pre dovolenku a zabezpečiť Udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch. Vzhľadom na ekonomické dopady je nevyhnutné prijať  efektívne a racionálne riešenia:

  • Zriadenie agentúry pre odvetvie cestovného ruchu, na riadení ktorej sa okrem zástupcov štátnej správy budú podieľať zástupcovia sektora. Hlavné úlohy agentúry budú spočívať v realizácii investičnej podpory pre rozvoj infraštruktúry v službách cestovného ruchu, prepojení a koordinácii s podnikateľským sektorom a  verejnou správou na všetkých úrovniach jej riadenia, podpora a koordinácia destinačného manažmentu všetkých subjektov a organizácií cestovného ruchu, zabezpečenie a financovanie ďalších nástrojov a politík štátu vo vzťahu k odvetviu cestovného ruchu. Financovanie agentúry má byť založené na princípe zásluhovosti, t. j. podielu a prínosu odvetvia pre hospodárstvo krajiny.
  • Cestovný ruch využíva prírodné, kultúrne a historické bohatstvo Slovenskej republiky. Je potrebné vytvárať podmienky pre podporu zodpovedného a udržateľného podnikania v prírode a krajine, aby podnikatelia v cestovnom ruchu mohli svojím zodpovedným prístupom pomáhať pri dosahovaní tohto cieľa. Pri tvorbe legislatívnych predpisov na všetkých úrovniach riadenia je nevyhnutné efektívne a vecne komunikovať so subjektami cestovného ruchu, zavádzať regulácie len v nevyhnutných prípadoch a zároveň vyhodnocovať negatívne dopady aj na odvetvie cestovného ruchu.
  • Vplyv digitalizácie v oblasti cestovného ruchu vytvára nové modely využívania zdrojov a majetku. Je žiadúce definovať nových aktérov poskytujúcich služby zdieľanej ekonomiky, určiť ich základné zodpovednosti a ich podiel na zvyšovaní bezpečnosti a kvality života obyvateľstva, rozvoji služieb miest a obcí i rozvoji regiónov Slovenska.

Návrh na prijatie krátkodobých a dlhodobých opatrení pre odvetvie cestovného ruchu 2020-2024 na stiahnutie- tu.