Prijaté opatrenia v CR

Zväz cestovného ruchu SR dlhodobo poukazuje na potrebu prijatia opatrení, ktoré  vytvoria lepšie podmienky pre podnikanie v cestovnom ruchu a zvýšia dopyt po jeho službách.

V NR SR boli 24. októbra 2018 schválené dva zásadné legislatívne návrhy, ktoré majú za cieľ podporiť rozvoj turizmu na Slovensku. Ide o zníženie dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby na 10% a zavedenie rekreačných poukazov pre zamestnancov, ktorí u zamestnávateľa odpracovali minimálne 24 mesiacov.

Podnikatelia a zamestnávatelia združení v ZCR SR vítajú zavedenie nižšej sadzby dane na ubytovacie služby. Zabezpečenie konkurencieschopnosti poskytovateľov ubytovacích služieb je kľúčovým faktorom pri rozvoji služieb cestovného ruchu, ale aj nadväzujúcich služieb, ktoré turisti pri návšteve Slovenska využívajú.

Príklady dobrej praxe v krajinách so zníženou sadzbou DPH na ubytovacie služby potvrdzujú zvýšenie investícií v tomto sektore, čo prináša so sebou tvorbu nových pracovných miest a rast miezd. Práve mzdy sú ďalším kľúčovým faktorom pri rozvoji služieb v cestovnom ruchu. Vysoké daňovo – odvodové zaťaženie služieb cestovného ruchu, neumožňuje vytvárať také mzdové podmienky, ktoré by prilákali ľudí pre prácu v tomto segmente.

Zväz cestovného ruchu SR očakáva, že zníženie sadzby DPH podporí rast miezd v cestovnom ruchu. V tejto súvislosti bude apelovať na vládu SR, aby prehodnotila zavedenie zníženej sadzby DPH na stravovacie služby.

Zväz cestovného ruchu SR presadzoval zavedenie nástrojov aktívnej podpory domáceho cestovného ruchu, akými  sú rekreačné poukazy.  ZCR SR predkladala a presadzovala návrhy, ktoré boli postavené na princípe dobrovoľnosti pre zamestnancov a zamestnávateľov, so zapojením sa štátu vo forme daňových, či odvodových stimulov.

Novela zákona o podpore cestovného ruchu a zavedenie príspevku na rekreáciu bude mať výrazne pozitívny dopad nielen na podnikateľov v cestovnom ruchu, ale odrazí sa v ďalších odvetviach vďaka  zamestnanosti, vyššej spotrebe a náraste investícií. ZCR SR však zároveň poukazuje na riziká spojené s povinným poskytovaním rekreačného príspevku pre zamestnávateľov, zamestnávajúcich 50 a viac zamestnancov, ktoré môžu spôsobiť výrazný nárast nákladov pre niektoré podniky.

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 15 profesijných združení, inštitúcií a zamestnávateľov v cestovnom ruchu a jeho cieľom je dlhodobo upozorňovať na systematickú podporu cestovného ruchu štátom a štátnymi organizáciami.  Schválenie zníženia DPH za ubytovanie a zavedenie rekreačných poukazov preto považuje za najdôležitejšie opatrenie v tejto oblasti za posledné roky.

Kontakt pre médiá:       

Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177

zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk