TS SACKA: Zodpovedný nákup letnej dovolenky a nelegálni organizátori zájazdov

Tlačová správa ku tlačovej besede Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.

Zodpovedný nákup letnej dovolenky a nelegálni organizátori zájazdov

V porovnaní s minulým rokom zaznamenávajú cestovné kancelárie vyšší záujem klientov o organizovaný cestovný ruch. Väčšina zájazdov na leto je už vypredaná, pričom inflácia nebola až taká vysoká, ako by sa dalo očakávať. Dôvodom bola skutočnosť, že zájazdy kontrahovali cestovné kancelária a výrazným časovým predstihom. uviedol Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) na úvod tlačovej konferencie.

„SACKA vo svojej analýze konštatuje, že na Slovensku podniká viac ako 70 nelegálnych cestovných kancelárií – organizátorov zájazdov – pod ktorými rozumieme rôzne fyzické osoby, živnostníkov a firmy bez oprávnenia na tento predmet poistenia a bez akejkoľvek ochrany pre prípad svojho úpadku“, konštatuje Berkes. Dôležité je poznamenať, že poistenie pre prípad úpadku je zákonnou
povinnosťou každej cestovnej kancelárie podnikajúcej alebo smerujúcej svoju ponuku na územie Slovenska, dodal.

Berkes ďalej upozorňuje, že každá cestovná kancelária bez výnimky, ktorá predáva svoje zájazdy konečným spotrebiteľom, musí byť zapísaná v Zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia. Je to jediný dôveryhodný zoznam, ktorý poskytuje informácie o poistení cestovnej kancelárie. Ak sa cestovná kancelária do tohto zoznamu nezapísala a je poistená, už takýmto konaním porušuje svoje zákonné povinnosti, upozorňuje. Informácia o poistení musí byť jednoducho a veľmi ľahko dohľadateľná na webovej stránke príslušnej cestovnej kancelárie. Akékoľvek zahmlievanie situácie a vysvetľovanie, prečo nie je možné predložiť poistný certifikát, vedie s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou k jedinému -že daná cestovná kancelária nie je poistená.

Generálny tajomník SACKA Radoslav Košík dodáva, že cestujúca verejnosť si často zamieňa cestovnú agentúru s cestovnou kanceláriou. Rozdiel je však zásadný. Cestovná agentúra je špecializovaným obchodom, v ktorom sa predávajú zájazdy rôznych cestovných kancelárií, pričom však cestovná agentúra nemôže organizovať vlastné zájazdy a teda nemusí byť poistená. Ku všetkým ponúkaným zájazdom bez výnimky je však povinná predložiť kupujúcemu poistenie pre prípad úpadku organizátora zájazdu – cestovnej kancelárie. Cestovná kancelária kombinuje rôzne služby cestovného ruchu a vytvára zájazdy, ktoré predáva buď sama alebo prostredníctvom cestovnej agentúry. Každá cestovná kancelária musí byť riadne poistená.

„Sociálne siete majú vzbudiť záujem o destináciu a letnú dovolenku, nemajú však slúžiť na jej nákup. Žiaľ, skutočnosť je taká, že veľká časť Slovákov podľahne podozrivo nízkym cenám tzv. samozvaných organizátorov zájazdov rezentujúcich a predávajúcich svoju ponuku výhradne na sociálnych sieťach“, uviedol Košík. Podľa SACKA sa vo všetkých preverovaných prípadoch jednalo o nelegálne zájazdy, ktoré organizovali osoby bez príslušného oprávnenia a poistenia. Spotrebitelia hradili cenu za zájazd len na základe informácií zaslaných e-mailom a v množstve prípadov, ktoré preveruje Slovenská obchodná inšpekcia, klienti nikam nevycestovali.

Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie pripomína, že „úlohou dozoru nie je len ochrana spotrebiteľa, ale rovnako dôležité je aj odstraňovať nečestnú súťaž.“ Aj preto sa rozhodli inšpektori v tomto období urobiť netypickú kontrolu, ktorá má skôr znaky informačnej kampane a má slúžiť na to, aby sa vyčistil trh. Aby nielen inšpekcia, ale aj podnikatelia a spotrebitelia vedeli, kto vlastne podniká v predmete prevádzkovania cestovnej kancelárie, kto je tou „živou“ spoločnosťou, ktorá predáva zájazdy a komu teda možno dôverovať. Významnou povinnosťou cestovných kancelárií je informovať orgán dozoru o všetkých podstatných údajoch o ich ochrane proti úpadku. Tieto informácie sú verejné a dohľadateľné v Zozname cestovných kancelárií na webovej stránke www.soi.sk. V tomto zozname nájdete každú cestovnú kanceláriu, ktorá podniká na našom trhu, údaje o tom, či je poistená, na akú výšku je poistená a odkedy dokedy je poistenie platné, dodáva Machútová. V závere zoznamu je možné nájsť cestovné kancelárie, ktorým bolo uložené zákazové opatrenie, či už pre neuzatvorenie poistenia alebo podpoistenie, čo Slovenská obchodná inšpekcia rovnako kontroluje. „Pozrieť sa do tohto zoznamu by mal byť prvý klik, ktorý by mal urobiť každý pred nákupom dovolenky, aby mal istotu, že si tá ktorá cestovná kancelária plní všetky svoj povinnosti. Našou ambíciou je skontrolovať všetky subjekty na trhu, nech to trvá aj vyše roka“. Ústredná riaditeľka ďalej dodáva, „že dosť dobre nerozumie tomu, že ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí uveria, že vzdialené exotické destinácie môžu kúpiť za 1000 EUR, dajú dopredu svoje peniaze a pár dni pred vycestovaním sa nikam nevedia dovolať.“ V tej dobe sú peniaze už dávno na iných účtoch, dodáva.

Slovenská obchodná inšpekcia dostáva ročne 130-180 podnetov na cestovné kancelárie, z ktorých je 30-40% opodstatnených. Inšpekcia bude prísnejšia aj vo výške pokút v prípadoch marenia úradnej kontroly a to predovšetkým z toho dôvodu, že takéto prípady enormne narastajú.

Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová uviedla, že „nelegálni“ organizátori zájazdov sa môžu, dopustiť aj neoprávneného podnikania, čo môže pri určitej intenzite napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu. Popri tom sa však takýto organizátor môže dopustiť
aj porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania
, dodala. Inšpektoráty prácu sú oprávnené tomu, kto porušil zákaz nelegálneho zamestnávania uložiť pokutu až do výšku 200 000 EUR.

Machayová dodáva, že „Inšpekcia práce sa každoročne zameriava aj na kontroly autobusov diaľkovej dopravy, pričom súčasťou každej takejto kontroly je navyše aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktorú vykonáva inšpekcia v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi, najmä príslušnými oddeleniami Ministerstva vnútra a Finančnou správou Slovenskej republiky.“ Generálna riaditeľka Inšpektorátu práce uviedla, že „takéto kontroly budú pokračovať aj tento rok, nakoľko prispievajú v neposlednom rade k zaisteniu bezpečnosti prepravovaných osôb a vyvíjajú pozitívny tlak na prepravcov a vodičov na to, aby ich činnosť prebiehala v súlade s právnymi predpismi.“

Predseda Klubu detských cestovných kancelárií SACKA Pavol Bobošík upozornil, že pobytové detské tábory, pri ktorých dochádza ku kombinácii služieb cestovného ruchu sú zájazdom a každý, kto takéto zájazdy organizuje a predáva verejne, musí byť výhradne v postavení cestovnej kancelári po splnení všeobecných a osobitných podmienok stanovených zákonom o živnostenskom podnikaní a zákonom o zájazdoch. Zo 17 subjektov, ktoré svoju ponuku detských táborov ponúkali verejne prostredníctvom platenej reklamy na sociálnych sieťach, nesplnil ani jeden zo subjektov vyššie uvedené kritéria.

„Je potrebné si uvedomiť, že aj v týchto prípadoch ide o nelegálnych organizátorov zájazdov a spotrebiteľ alebo v tomto prípade platiaci rodič nie je žiadnym spôsobom chránený pre prípad, že by organizátor skrachoval,“ dodal Bobošík.


Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, Ing. Dušan Keketi na záver tlačovej besedy dodal: „Za letisko chcem upozorniť na dôležitú skutočnosť týkajúcu sa meškania alebo prípadného zrušenia letov. Kompenzácie a všetky náhrady poskytujú cestujúcim letecké spoločnosti, s ktorými letia a u ktorých si zakúpili letenku, nie letiská. Nás sa prevažne z tohto nariadenia týka len poskytovanie občerstvenia a poprípade ubytovania v prípade meškania linky. A aj v týchto prípadoch poskytujeme len to, na čo nám letecký dopravca, ktorého linka mešká dá autorizáciu.“
Ing. Dušan Keketi zároveň uviedol: Letisko M. R. Štefánika pripravilo pre cestujúcich na leto novinku, a to v podobe rezervácie parkovacích miest prostredníctvom online rezervačného systému. Pre cestujúcich, ktorí sa chystajú na leteckú dovolenku či pracovnú cestu to znamená garantované parkovacie miesto. Takisto sa na letisku otvorili nové prevádzky obchodov, detských zón či požičovne automobilov. Veríme, že tak celkovo bude odlet či prílet pre našich cestujúcich príjemnejší.