ZCR SR reaguje na prípravu novely zákona o ochrane prírody

Cestovný ruch na Slovensku je úzko spätý s prírodou. Nie je náhoda, že práve oblasti národných parkov patria zároveň k najnavštevovanejším destináciám v rámci Slovenska a aj k najdôležitejším zdrojom príjmov z turizmu. Návštevnosť Slovenska zahraničnými turistami i domácimi návštevníkmi by bez atraktívnej prírody a krajiny významne utrpeli. Bytostným záujmom subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu i štátu je, aby bolo jasne definované, ako podnikať v cestovnom ruchu a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, a pri tom negatívne neovplyvňovať oblasti so vzácnym prírodným bohatstvom.

Zväz cestovného ruchu SR pripravil pripomienky a návrhy k pripravovanej novele zákona o ochrane prírody, ktoré zapracovala Republiková únia zamestnávateľov do svojho stanoviska k návrhu.

Stanovisko ZCR SR k doložke vplyvov  vypracovanej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nájdete tu.