Zdroje, význam a využívanie štatistických údajov v cestovnom ruchu

Zástupcovia cestovného ruchu sa v utorok 3. septembra 2019 stretli v Poprade, aby rokovali o problematike zdrojov, zberu a využívania štatistických údajov cestovného ruchu.

Vážnosť témy deklaroval svojou účasťou štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček. Stretnutia sa za Štatistický úrad SR  zúčastnili  generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík Libuša Kolesárová, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík Veronika Töröková a generálny riaditeľ sekcie informačných systémov Jaroslav Ivančo. Združenie miest a obci Slovenska zastupoval výkonný podpredseda združenia Jozef Turčány.

Jedným z hlavných cieľov tohto pracovného stretnutia bolo ozrejmiť súčasný systém zberu, spracovania a zverejňovania vybraných údajov z oblasti cestovného ruchu, aj metodiku zberu a vyhodnocovania týchto dát.

Podľa zástupcov Štatistického úradu SR nie je problémom len časové oneskorenie, ale aj metodika zberu, čo súvisí napríklad aj s odkladom daňových priznaní viacerých podnikateľov pôsobiacich v odvetví CR. „Toto oneskorenie sme skrátili o 3 mesiace, čo je v našej oblasti výrazný posun,“ uviedla Libuša Kolesárová.

Digitálna revolúcia sa výrazným spôsobom podieľa na rastúcej ponuke ubytovacích služieb v rámci zdieľanej ekonomiky a portálov, ktoré ponuku sprostredkúvajú. Absencia definície zdieľanej ekonomiky, špecificky krátkodobého prenájmu, ktoré tieto subjekty zabezpečujú, vytvára výraznú medzeru v zhromažďovaní dát a výkonoch cestovného ruchu, ktoré je potrebné podchytiť. Fenomén zdieľanej ekonomiky má výrazne dopady predovšetkým na infraštruktúru služieb, ktoré poskytujú mestá a obce. Absenciou definície subjektov nie je pritom stanovený ani základný rámec, ktorý by mali takéto subjekty mať práve vo vzťahu k mestám, obciam, ale aj iným orgánom štátnej správy.

Prítomní účastníci stretnutia sa dohodli na potrebe ďalšej diskusie a pracovných rokovaní o odborných témach zberu dát v odvetví cestovného ruchu v rámci spoločnej platformy Štatistického úradu SR, ZMOS i ZCR SR a predstaviteľov branže. „ Cieľom stretnutia je navrhnúť spôsob, ako riešiť zmeny, čím sa  inšpirovať zo systémov iných krajín, aby sme hľadali riešenia, ktoré budú vhodné a výhodné pre všetkých zainteresovaných“, dodal prezident ZCR SR Marek Harbuľák. To znamená hľadať spôsoby a riešenia na vytvorenie referenčnej databázy ubytovacích zariadení, hľadať legislatívne možnosti na definovanie subjektov poskytujúcich ubytovacie služby v rámci zdieľanej ekonomiky, s cieľom definovať základný regulačný rámec.

stretnutie ZCR SR Poprad2

stretnutie ZCR SR Poprad1